3. - 4. kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 10.jūnija vēstuli Nr. 01-16/2670 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2013./14. mācību gadā”, Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vēstuli Nr.1-08/1379 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai atbalstāmo pedagogu sarakstu un novērtēšanas procesa organizēšanu 2013./2014.māc.g.” un balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” gūto pieredzi, Daugavpils Profesionālajā vidusskolā tiek organizēta 3. - 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pedagoga profesionālās darbības 3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas organizēšanai un nodrošināšanai novērtēšanas posmā (25.10.2013. - 04.04.2014.) izveidota komisija, kuras mērķis, pamatojoties uz pedagoga rakstisku iesniegumu, ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes iespējas, analizējot izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitāti.

Lasīt tālāk ...

Talantu konkurss „Ko Tu proti?”

17. oktobrī Mendeļejeva ielas korpusā notika talantu konkurss „Ko Tu proti?”. Konkursa mērķis bija atklāt talantīgos audzēkņus, kuriem ir nepieciešama atzinība un atbalsts. Piedalījās audzēkņi gan no Strādnieku, gan no Varšavas un Mendeļejeva ielas korpusiem.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Stažēšanās „Volvo Trucks” uzņēmumā

No 14. līdz 18.oktobrim Daugavpils Profesionālās vidusskolas transporta un loģistikas nozares profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem Andrejam Macakam un Leonīdam Davidānam bija iespēja stažēties Rīgā, „Volvo Trucks” uzņēmumā. Apmācības notika projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" (identifikācijas Nr.1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros.

Stažēšanās laikā pedagogi iepazinās ar jaunākajām tehnoloģijām, apguva aprīkojumu un tā pielietošanas iespējas, izmantojamos materiālus un izejvielas.

Kursu gaitā bija dotas arī prakses iespējas.

Informāciju sagatavoja: Andrejs Macaks


Informatīvais seminārs par jaunākajām MIGATRONIC metināšanas iekārtām

17. oktobrī Varšavas ielas mācību korpusā notika informatīvais seminārs, kura laikā SIA SANISTAL uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar jaunākām MIGATRONIC metināšanas iekārtām un paņēmieniem.

Seminārā piedalījās mūsu pasniedzēji un V-21., L-21. un VA-31. grupas audzēkņi. Bija iespēja pašiem izmēģināt visu aprīkojumu darbībā un par to saņemt vērtīgas balvas no SIA SANISTAL.

Informāciju sagatavoja: Mihails Semjonovs


Karjeras nedēļas dalībnieki iepazina profesijas

Karjeras nedēļu otro gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla programmas ietvaros sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm. Pasākumu kopums, kas norisinās Karjeras nedēļas laikā daudzās Latvijas vietās vienlaikus, ir veids, kā jauniešus mudināt domāt par savu karjeras veidošanu, iesaistot tos kopīgās aktivitātēs.

Daugavpils Profesionālā vidusskola organizēja ekskursijas gan Mendeļejeva 1 korpusā, gan Strādnieku 16 korpusā. Mūsu skolu apmeklēja 96 audzēkņi no 7 izglītības iestādēm: Vienības pamatskolas, Lāču pamatskolas, Daugavpils 11. pamatskolas, Daugavpils 1. speciālās pamatskolas, Silenes pamatskolas, Skrudalienas pamatskolas un Logopēdiskās internāt-pamatskolas. Prieks, ka mūsu skolas piedāvātās aktivitātes izmantoja ne vien paši daugavpilieši, bet arī interesenti no kaimiņu novada skolām.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Comenius apakšprogrammas projekta dalībnieku tikšanās Čehijā

Comenius projekta „Kultūras un dzīves vērtības multikultūrās skolās” („Kulturelle un lebenswichtige Werte an multikulturellen Schulen”) dalībnieki no 8. līdz 12. oktobrim apmeklēja Čehiju skolas partnerības projekta ietvaros. Šī bija pirmā tikšanās, kurā piedalījās 40 projekta dalībnieki (skolotāji un audzēkņi) no trim Eiropas valstīm: Čehijas, Polijas un Latvijas.

Šīs tikšanās mērķi, kā arī visa projekta mērķi, ir veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā tolerance, mobilitāte, aktivitāte, pievērst jauniešu uzmanību kultūras, dzīves un vēstures vērtībām, paplašināt projekta dalībnieku redzesloku, veicināt starpkultūru kompetences attīstīšanu, stiprināt kontaktus ar Eiropas skolām.

1   2   3

 

 

 

 

Lasīt tālāk ...

Direktores vizīte Afganistānā

Daugavpils Profesionālās vidusskolas (DPV) direktore Ingrīda Brokāne Latvijas delegācijas sastāvā laikā no 30.septembra līdz 3.oktobrim apmeklēja Afganistānu, lai tiktos ar Kabulas Politehniskās universitātes un Afganistānas izglītības, transporta un citu ministriju pārstāvjiem.

Delegācijas sastāvā bija Latvijas vēstnieks Afganistānā, Satiksmes ministrijas, Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils Profesionālās vidusskolas pārstāvji.

Vizītes laikā, tiekoties ar Kabulas Politehniskās universitātes (KPU) rektoru, administrācijas pārstāvjiem un mācībspēkiem, tika panākta vienošanās sadarbībai dzelzceļa transporta mācību programmu izstrādē atbilstoši šā gada jūnijā parakstītajam sadarbības līgumam, kā arī izskatīta iespēja sadarboties arī citu nozaru speciālistu apmācībā.

Tikšanās laikā direktore I.Brokāne pasniedza KPU rektoram DPV dāvanu- dzelzceļa transporta speciālistu mācību grāmatas.

Vizīte tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas Satiksmes un Ārlietu ministrijām.

Informāciju sagatavoja: Ilona Leonova


Audzēkņu darbu izstāde “Rudens zieds”

Rudens dāvā pēdējās krāsas, bet, pie mums- Strādnieku un Mendeļejeva mācību korpusos ir ziedu karnevāls, jo noris instalāciju konkurss- izstāde „Rudens zieds”. Rudens ziedu konkursi pie mums jau ir tradīcija un notiek katru gadu. Ziedi izgatavoti no dažādiem materiāliem: papīra (avīzes un tapetes), plastikāta (plastmasas trauki) un kartona.

Mācību korpusu plašās foajē telpas ir pārvērtušās brīnišķīgā ziedu pļavā. Ziedu dažādās krāsas un formas vēlreiz parādīja mūsu audzēkņu neizsmeļamo fantāziju. Konkursā piedalījās 55 darbi. Žūrijai nebija viegli šajā ziedu pļavā atrast labākos.

IMG 1   IMG 1a   IMG 2

IMG 3   IMG 4   IMG 49317a

 

 

 

 

 

 

 

 

Paldies visiem par dalību konkursā.

Uzvarētāji ir:

  1. vieta- AM- 21., ATS- 41., AM- E1., 3a., DR- 11. (Anastasija Siņica) grupa.
  2. vieta- DR- 11. ( Marija Mukāne), KV- 31., TT- 21.grupa.
  3. vieta- V- 11., V- 41., L- 21., KV- 11., 6a., DR- 21.grupa.

Informāciju sagatavoja: Natālija Jurkeviča