sem school_logo

 

 

Darba vērošana Austrijā

Erasmus+ programmas KA1 "Mācību mobilitāte skolu sektorā" projekta "Daugavpils tehnikuma skolotāju pieredze Eiropā" (Nr.2018-1-LV01-KA101-046840) ietvaros mūsu skolotājas Jeļena Sardiko un Jeļena Dideviča piedalījās darba vērošanā Vīnes Tirdzniecības komercskolā-Business.academy.donaustadt. Tā ir profesionālā vidusskola, kas koncentrējas uz komercdarbību un vadību, kā arī atbalsta svešvalodu apgūšanu, jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas kompetences attīstīšanu.

1   2   3

 

 

 

 

 

Business.academy.donaustadt ir profesionālā vidusskola Vīnē, kas ir sertificēta kā skola ar kooperatīvās atklātās mācīšanās konceptu, kas gatava sadarbībai ar citu valstu skolām. Skolai ir liela pieredze izglītībā, pielietojot kompetenču pieeju, pievēršot ļoti lielu nozīmi personības attīstībai, pievēršot uzmanību darbam komandā, projektu vadīšanai, pašorganizēšanai, savu ideju un rezultātu prezentēšanai. Regulāri notiek pieredzes apmaiņa arī ar citām Austrijas skolām, tādējādi bija iespēja piedalīties šajā aktivitātē Zalcburgas skolā – Akademisches Gymnasium Salzburg, kas pievērš lielu uzmanību skolotāju kooperatīvam darbam un patstāvīgai apmācībai.

4   5   6

 

 

 

 

 

Vācu valodas skolotāja, Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja Jeļena Sardiko, vērojot to, kā skolās tiek mācītas svešvalodas, izanalizēja un izvērtēja, kā tiek integrēti inovatīvās pedagoģiskās pieejas elementi svešvalodu apgūšanā, lai attīstītu audzēkņu svešvalodu zināšanas un prasmes, sociokultūras kompetences, pielietojot tās darba vidē balstītās mācībās.Tā bija lieliska iespēja hospitēt svešvalodu stundas un iegūt didaktisko un metodoloģisko pieredzi, iepazīties ar jauno tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu apgūšanā. Tādējādi iegūtas jaunas idejas, kā arī labās prakses piemēri veicinās radoši un kvalitatīvi organizēt svešvalodu mācību stundas Daugavpils tehnikumā, rosinās un aktivizēs audzēkņu interesi par svešvalodām.

7   8   9

 

 

 

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, izglītības metodiķe Jeļena Dideviča, hospitējot stundas un sarunājoties ar skolotājiem, pētīja skolotāja lomu vissvarīgākajā procesā – kā iemācīt audzēknim mācīties, ņemot vērā viņa personīgo mācīšanās un darba stilu, attīstīt mediju kompetenci, izmantot mācību platformas. Darba vērošanas laikā bija iespēja iepazīties ar inovatīvām metodēm un koncepcijām, lai attīstītu personības kompetences, izpētīt skolas skolotāju komandu darbu, hospitēt stundas, apspriest ar pieredzējušiem skolotājiem stundu plānus un metodiskos materiālus, izvērtēt jaunu skolotāja lomu mācību procesā, tādējādi uzlabojot audzēkņu mācīšanās motivāciju, rezultātus un viņu profesionālo karjeru.

Informāciju sagatavoja: Jeļena Dideviča, Jeļena Sardiko