ESF projekta videokonference

11.oktobrī tehnikuma pārstāvji- profesionālās izglītības skolotāji un prakses vadītāji O. Gaujeniete, V. Suvorova , A. Smorodkins un izglītības metodiķe D. Ļecka piedalījās Eiropas Sociāla fonda projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana (Vienošanās Nr.2010/0043/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros rīkotajā 4. starprezultātu videokonferencē „Profesionālās izglītības pedagogu stažēšanās uzņēmumos un profesionālās izglītības kompetenču centros Latvijā un Eiropā – pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide”.

Videokonferencē tika apspriestas projektā plānotās aktivitātes 2012./13. mācību gadā. Katra reģiona vadītājs iepazīstināja ar projekta norisi savā reģionā, tika demonstrēti ”Labās prakses” piemēri. Darba grupās apsprieda „Profesionālās izglītības pedagogu stažēšanās programmu saturu”. Katra darba grupa rūpīgi izskatīja nozaru programmas un piedāvāja korekcijas, kuras noslēgumā tika apspriestas diskusijā.

SANY2925   SANY2928

 

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Dina Ļecka