Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 22.oktobra vēstuli Nr. 01-16/4601 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesa organizēšanu 2012./13. mācību gadā”, Daugavpils pilsētas Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes vēstuli Nr.1-08/1134 „Par pedagogu profesionālās darbības 1.- 3.kvalitātes pakāpes novērtēšanas procesa nodrošināšanu” un balstoties uz IZM īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” gūto pieredzi, Daugavpils Valsts tehnikumā tiek organizēta 2.-3.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanai un nodrošināšanai novērtēšanas posmā izveidota vērtēšanas komisija (DVT direktores 2012.gada 3.decembra Rīkojums Nr. 01-9/164 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvu”), kuras mērķis, pamatojoties uz pedagoga rakstisku iesniegumu, ir veicināt pedagoga karjeras izaugsmes iespējas, analizējot izglītības iestādes pedagogu profesionālās darbības kvalitāti.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs-

Valērijs Jegorovs, direktores vietnieks praktiskās apmācības jomā.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece-

Jeļena Aleksejeva, Mendeļejeva ielas mācību korpusa vadītāja.

Komisijas sekretāre-

Jeļena Dideviča, izglītības metodiķe.

Komisijas locekļi-

Dina Ļecka, izglītības metodiķe,

Larisa Samuilova, arodbiedrības priekšsēdētājas vietniece.

Apstiprināta novērtēšanas komisijas darba kārtība un darba plāns.

Informāciju sagatavoja: Dina Ļecka