Iestādes vēsture

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 30.04.2013. rīkojumu Nr. 135 "Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem" no 01.08.2013. nosaukums Daugavpils Valsts tehnikums tika mainīts uz Daugavpils Profesionālā vidusskola.

Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums Nr. 135

Rīga 2013.gada 30. aprīlī

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Daugavpils Valsts tehnikums sāka savu darbību 2011. gadā 1. septembrī , reorganizējot divas profesionālās izglītības iestādes – Daugavpils 1. arodvidusskolu un Latgales transporta un sakaru tehnisko skolu.

Ministru kabineta rīkojums Nr.81

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.11 57.§)

Par Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas un Daugavpils 1.arodvidusskolas reorganizāciju un Daugavpils Valsts tehnikuma izveidi

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un Profesionālās izglītības likuma 14.panta pirmo daļu ar 2011.gada 1.septembri reorganizēt Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās valsts profesionālās izglītības iestādes - Latgales Transporta un sakaru tehnisko skolu un Daugavpils 1.arodvidusskolu (turpmāk - skolas) -, apvienojot tās, un izveidot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi - Daugavpils Valsts tehnikumu (turpmāk - tehnikums).

2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2011.gada 1.jūnijam izveidot skolu reorganizācijas komisiju (turpmāk - komisija). Komisijai līdz 2011.gada 1.septembrim nodrošināt skolu materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī bilancē esošās mantas, saistību, slēguma finanšu pārskatu sagatavošanu un arhīva un lietvedības nodošanu tehnikumam.

3. Noteikt, ka tehnikums ir skolu mācību programmu, funkciju, tiesību, saistību, bilancē esošās mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

4. Ar skolu reorganizāciju saistītos izdevumus segt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 02.00.00 "Profesionālās izglītības mācību iestādes" apakšprogrammā 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 2011.gadam skolām apstiprinātajiem budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks